Privacy Statement

Privacy Statement Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer

Dit is het Privacy Statement van Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer (hierna: ‘Guitjens’). Hierin zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verkrijgen.

Guitjens respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldingen zijn te raadplegen via het meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden van verwerking

Wanneer u een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen
 • De verzekeringsovereenkomst uit te voeren
 • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
 • De integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen

Aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst

Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens aan ons te verstrekken, waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en mobiel telefoonnummer, een en ander afhankelijk van de soort verzekering of financiële dienst die u wenst.

Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer) en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Tot slot kunnen wij uw gegevens gebruiken om ons klantenbestand te vergroten, statistische analyses uit te voeren en voor marketingdoeleinden.

Bijzondere gegevens

Bij sommige verzekeringen vragen wij u om ons bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. U kunt hierbij denken aan medische gegevens en strafrechtelijke gegevens.

Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik. Dergelijke bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt.

Zorgverzekeringen- arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In het kader van uw zorgverzekering- arbeidsongeschiktheidsverzekering verwerken wij uw Burgerservicenummer (hierna: bsn). Wij zijn wettelijk verplicht om dit nummer vast te leggen en te gebruiken bij gegevensuitwisseling met zorgaanbieders en indicatieorganen. Dit is geregeld in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Daarnaast verwerken wij in het kader van zorgverzekeringen- arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gegevens over uw gezondheid. Dit is nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor een (aanvullende) zorgverzekering- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bedoelde gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt.

Opnemen telefoongesprekken

In het kader van opleiding en training en schadebehandeling zou het mogelijk kunnen zijn dat telefoongesprekken worden opgenomen. Deze telefoongesprekken worden opgenomen voor welbepaalde, vooraf omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:

 1. Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met de klant;
 2. Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen gericht tegen Guitjens dan wel cliënten en medewerkers;
 3. Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.

De opgenomen telefoongesprekken en eventuele persoonsgegevens daarvan worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Beveiliging

Guitjens heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. Onze IT leverancier heeft hiervoor uitgebreide beheerprocedures ingericht. Ook onze website is voorzien van een ‘HyperText Transfer Protocol Secure’ (of ‘https’) verbinding en is uitstekend beveiligd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend langer wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door ons niet verhandeld aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening (op uw verzoek) andere bedrijven inschakelen,  zoals hypotheekadviseurs- financial planners, pensioenadviseurs, accountants, schadeherstelbedrijven, taxateurs enz.

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden:

 • wanneer u hiervoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;
 • als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
 • om een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak na te komen;
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • ter vrijwaring van uw vitale belangen;
 • voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten;
 • ter voorkoming of bestrijding van fraude;
 • in verband met een fusie of overname van of door Guitjens.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde (werknemers van) bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en ons Privacy Statement na te leven en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Uitsluitend indien Guitjens hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens.

Foto- BSN nummer op identiteitsbewijs

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, waarbij we u verzoeken om uw foto en bsn-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken.

Vragen of klachten

Guitjens helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit Privacy Statement. Meer informatie over onze klachtenprocedure kunt u hier vinden.

Wat verwachten wij van u?

Guitjens doet er alles aan om uw gegevens (persoons- en bijzondere gegevens) vertrouwelijk te behandelen, te gebruiken en te verwerken. Dit neemt niet weg dat wij van u mogen verwachten  dat u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat en uw inloggegevens, uw persoonsgegevens en polisnummers niet aan derden verstrekt.

Guitjens behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds opvraagbaar via deze website en ook via info@guitjens.nl.